Nonźródła:Grecki przetarg

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru

L.Dz.500/2(6)/26/2011
Komisja Europejska z siedzibą w BrukseliOgłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:  • Państwo członkowskie – Grecja
  • rok akcesji: 1981
  • cena wywoławcza: 300 mld €Przetarg odbędzie się w trakcie ustalania budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Podmiotem zbywającym jest Komisja Europejska zwana dalej Zbywającym, zaś Podmioty biorące udział w przetargu określone są mianem Nabywcy. Zainteresowani zakupem mogą składać oferty osobiście, bądź przez pośredników. Oferty można składać w siedzibie Zbywającego w Strasburgu oraz przez Internet na stronach Zbywającego. Zbywający wymaga od Nabywcy wpłacenia wadium w wysokości 5 mld €, które zostanie zwrócone Nabywcy, jeśli ten nie wycofa się z przetargu.

W przetargu mogą wziąć udział wszystkie państwa nieobciążone sankcjami unijnymi oraz spółki i koncerny prywatne. Mile widziani Nabywcy z krajów o stabilnej sytuacji finansowej. Nabywca zobowiązuje się do uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających z zawarcia oferty. W szczególności Nabywca zobowiązuje się do:

  1. Uregulowania wszelkich zobowiązać finansowych nabywanego Podmiotu wobec wierzycieli tego Podmiotu
  2. Ustanowienia i egzekwowania przepisów dyscyplinujących finansowo Podmiot
  3. Dążenia do utrzymywania stabilnego kursu waluty EuroW przypadku, gdy nabywca nie wywiąże się z warunków zakupu podmiotu, zostanie on obciążony sankcjami unijnymi.

O wyborze oferenta decydować będzie liczba uzyskanych w przetargu punktów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100. Punkty w przetargu przyznawane będą według następujących kryteriów:

  1. Cena – maksymalnie 50 pkt., przy zakupie po cenie wywoławczej oferent otrzymuje 0 pkt., kolejne punkty oferent otrzymuje w liczbie jeden za każde 10 mld € powyżej ceny wywoławczej
  2. Wartość waluty kraju z którego pochodzi oferent – maksymalnie 20 pkt., punkty przyznawane według wzoru: cena waluty kraju oferenta w Euro * 20
  3. Ponadto oferent może uzyskać 30 pkt., jeśli liczba mieszkańców jego kraju przekracza 1 mld.Oferty można składać do końca 2012 roku. Oferentom przysługuje prawo do odwołania się od werdyktu Komisji.Komisja Europejska