Nonźródła:Rozporządzenie ws. wychowania seksualnego

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Medal.svg
666

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 22 stycznia 2041 r.

w sprawie wychowania seksualnego w placówkach edukacyjnych

Na podstawie art. 14 ust. 3 pkt. 12 ustawy z dnia 23 lipca 2038 r. – Ideologia Gender (Dz. U. Nr 420 poz. 69) zarządza się, co następuje:

DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


$1. Rozporządzenie określa warunki, w jakich musi odbywać się wychowanie seksualne osób objętych obowiązkiem edukacyjnym w placówkach edukacyjnych.

$2. Przepisy stosuje się wobec istniejących i planowanych placówek edukacyjnych na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i średnim.

$3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

 1. Nauczycielu/nauczycielce – rozumie się przez to osobę prowadzącą nauczanie w placówce edukacyjnej.
 2. Orientacji seksualnej – rozumie się przez to odczuwanie podniecenia seksualnego wobec określonych istot, zjawisk lub czynów.
 3. Płci – rozumie się przez to płeć, którą określi dana osoba objęta obowiązkiem edukacyjnym w danej chwili.
 4. Płci biologicznej – rozumie się przez to płeć potwierdzoną w dokumentach tożsamości.
 5. Szkole – rozumie się przez to budynek, w którym osoba objęta obowiązkiem edukacyjnym jest nauczana.
 6. Uczniu/uczennicy – rozumie się przez to osobę objętą obowiązkiem edukacyjnym.
 7. Zajęciach lekcyjnych – rozumie się przez to czas, w którym osoba objęta obowiązkiem lekcyjnym jest nauczana.


DZIAŁ II
PRZYSTOSOWANIE OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH


$1. Zaleca się wyposażenie szkół w urządzenia ułatwiające czynności o charakterze seksualnym wśród uczniów/uczennic. W szczególności obejmuje to wyposażenie szkół w:

 1. Dmuchane lalki płci obojga,
 2. Prezerwatywy,
 3. Wibratory.

$2. Szkoły podstawowe powinny być wyposażone w przystosowane, osobne pomieszczenia, w których dzieci będą mogły się masturbować. Pomieszczenia te muszą spełniać następujące warunki:

Biała plama na białym tle.jpg
 1. Powierzchnia – co najmniej 4 m² na jedno dziecko.
 2. Temperatura wewnętrzna – co najmniej 24°C.
 3. Podłoga – wykonana z materiałów posiadających atest bezpieczeństwa ISO9001.
 4. Ściany – wykonane z...
Cquote2.svg

W tym miejscu znajduje się duża ilość białej substancji niezidentyfikowanego pochodzenia, która czyni tekst nieczytelnym. W trosce o zdrowie psychiczne przyjęto, że jest to mleko.
Cquote2.svg


$6. Powinno się odejść od dotychczas stosowanych przebieralni dla uczniów/uczennic tylko jednej płci, jako wymuszających zbędną segregację uczniów/uczennic według płci biologicznej.

Biała plama na białym tle.jpg


DZIAŁ III
POSTANOWIENIA WYCHOWAWCZE


$1. W celu uniknięcia niepotrzebnej identyfikacji płciowej ucznia/uczennicy powinno się zwracać do ucznia/uczennicy w sposób bezosobowy, nie sugerujący płci zgodnej z płcią biologiczną. Dopuszcza się używania zamiast imion i nazwisk numerów identyfikacyjnych, według których dzieci są ewidencjonowane w systemie szkoły – numerów PESEL, numerów legitymacji szkolnej lub numerów telefonów rodziców.

$2. Aby ułatwić uczniom/uczennicom identyfikację własnej płci, należy zapoznać ich na możliwie wczesnym etapie edukacji z zaletami i wadami każdej z płci. W szczególności rozumie się przez to przebieranie ich w ubrania zwyczajowo niezgodne z płcią biologiczną, jak również zachęcanie do podejmowania czynności niezgodnych ze zwyczajowym pojmowaniem danej płci.

$3. Nie dopuszcza się propagowania danych zachowań jako przeznaczonych tylko dla osób płci męskiej lub tylko osób płci żeńskiej lub osób płci męskiej i żeńskiej.

$4. Nie dopuszcza się krytykowania ucznia/uczennicy za strój i zachowanie niepasujące zwyczajowo do jego/jej płci biologicznej, nawet jeśli jest to związane z brakiem posiadania jakiegokolwiek stroju.

$5. Aby umożliwić uczniom/uczennicom identyfikację własnej orientacji seksualnej, należy ich zapoznać ze wszystkimi możliwymi opcjami. W tym celu zaleca się projekcję filmów prezentujących aktywne współżycie seksualne ludzi obojga płci:

Biała plama na białym tle.jpg
 1. Ze sobą nawzajem w sposób hetero– lub homoseksualny.
 2. Ze zwierzętami najpopularniejszych gatunków – psami, bykami, świniami lub rybami panga.
 3. Z drzewem.
 4. W sposób określany jako BDSM.

$6. Powinno się nakłaniać uczniów/uczennice do masturbacji jako sposobu walki ze stresem od momentu rozpoczęcia ich nauki w szkole.

$7. Należy dopuścić masturbację ucznia/uczennicy także w czasie zajęć lekcyjnych w celu umożliwienia uczniowi/uczennicy zmniejszenia poziomu stresu w organizmie.

$8. Powinno się zachęcać uczniów/uczennice do zachowań seksualnych zgodnych z ich aktualną płcią. W szczególności należy tutaj dążyć do propagowania grupowych orgii w czasie przerw między poszczególnymi zajęciami lekcyjnymi.

$9. W sytuacji, gdy uczeń/uczennica wyrazi w formie ustnej lub pisemnej deklarację współżycia seksualnego z nauczycielem/nauczycielką, nauczyciel/nauczycielka obowiązany/obowiązana jest zapewnić jemu/jej to współżycie, niezależnie od posiadanej orientacji seksualnej.

Biała plama na białym tle.jpg
Biała plama na białym tle.jpg
DZIAŁ IV
POSTANOWIENIA ZDROWOTNE


$1. W celu zapewnienia zdrowia uczniów przewiduje się przeprowadzanie co dwa tygodnie badań kontrolnych stanu zdrowia, obejmujących:

 1. Przeprowadzenie testów ciążowych osób płci biologicznej żeńskiej.
 2. Badanie na obecność chorób wenerycznych.
 3. Badanie na występowanie chorób wynikających ze zbyt częstego odbywania stosunków seksualnych.
Biała plama na białym tle.jpg

$2. Badania kontrolne określone mogą być wykonywane przez:

 1. Pielęgniarkę-higienistkę zatrudnioną na terenie szkoły.
 2. Podmiot zewnętrzny wyłoniony w przetargu.

$3. W przypadku wykrycia ciąży u osób o płci biologicznej żeńskiej, przewiduje się natychmiastowe wykonanie aborcji.

$4. Badania kontrolne oraz przeprowadzone zabiegi powiązane podlegają bezwzględnej refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

DZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


$1. Istnieje możliwość odstąpienia od zapisów rozporządzenia w wypadku szkół niepublicznych według następujących procedur:

 1. W przypadku szkół wyznaniowych – na wniosek przywódcy duchowego danego wyznania. W takim wypadku jednokrotnie podjęta decyzja jest obligatoryjna da wszystkich szkół prowadzonych przez dane wyznanie w kraju.
 2. W przypadku szkół prywatnych – na wniosek dyrektora i/lub właściciela danej szkoły.

$2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2041 r.


Minister Edukacji Narodowej

humanoidalny lis-hermafrodyta


Blad.png

Józef Ludwik Gej-Luzak