Nonźródła:Rozporządzenie ws. wychowania seksualnego

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Medal.svg
666

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 22 stycznia 2041 r.

w sprawie wychowania seksualnego w placówkach edukacyjnych

Na podstawie art. 14 ust. 3 pkt. 12 ustawy z dnia 23 lipca 2038 r. – Ideologia Gender (Dz. U. Nr 420 poz. 69) zarządza się, co następuje:

DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1. Rozporządzenie określa warunki, w jakich musi odbywać się wychowanie seksualne osób objętych obowiązkiem edukacyjnym w placówkach edukacyjnych.

§2. Przepisy stosuje się wobec istniejących i planowanych placówek edukacyjnych na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i średnim.

§3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

 1. Nauczycielu/nauczycielce – rozumie się przez to osobę prowadzącą nauczanie w placówce edukacyjnej.
 2. Orientacji seksualnej – rozumie się przez to odczuwanie podniecenia seksualnego wobec określonych istot, zjawisk lub czynów.
 3. Płci – rozumie się przez to płeć, którą określi dana osoba objęta obowiązkiem edukacyjnym w danej chwili.
 4. Płci biologicznej – rozumie się przez to płeć potwierdzoną w dokumentach tożsamości.
 5. Szkole – rozumie się przez to budynek, w którym osoba objęta obowiązkiem edukacyjnym jest nauczana.
 6. Uczniu/uczennicy – rozumie się przez to osobę objętą obowiązkiem edukacyjnym.
 7. Zajęciach lekcyjnych – rozumie się przez to czas, w którym osoba objęta obowiązkiem lekcyjnym jest nauczana.


DZIAŁ II
PRZYSTOSOWANIE OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH


§1. Zaleca się wyposażenie szkół w urządzenia ułatwiające czynności o charakterze seksualnym wśród uczniów/uczennic. W szczególności obejmuje to wyposażenie szkół w:

 1. Dmuchane lalki płci obojga,
 2. Prezerwatywy,
 3. Wibratory.

§2. Szkoły podstawowe powinny być wyposażone w przystosowane, osobne pomieszczenia, w których dzieci będą mogły się masturbować. Pomieszczenia te muszą spełniać następujące warunki:

Biała plama na białym tle.jpg
 1. Powierzchnia – co najmniej 4 m² na jedno dziecko.
 2. Temperatura wewnętrzna – co najmniej 24°C.
 3. Podłoga – wykonana z materiałów posiadających atest bezpieczeństwa ISO9001.
 4. Ściany – wykonane z materiałów posiadających atest bezpieczeństwa ISO9001 i pokryte farbą w odcieniach różu i czerwieni (opcjonalnie).
 5. Sufit - wykonany z materiałów posiadających atest bezpieczeństwa ISO9001.

§3. Zaleca się rozwiesić plakaty na korytarzach szkoły traktujące o seksie, masturbacji i dewiacjach. Każdy plakat powinien mieć nie mniej niż 400 mm długości i 300 mm szerokości.

§4. Powinno się odejść od dotychczas stosowanych toalet dla uczniów/uczennic tylko jednej płci, jako wymuszających zbędną segregację uczniów/uczennic według płci biologicznej. Muszle klozetowe powinny być ustawione obok siebie, bez ścian.

§5. Na korytarzach pow...Cquote2.svg

W tym miejscu znajduje się duża ilość białej substancji niezidentyfikowanego pochodzenia, która czyni tekst nieczytelnym. W trosce o zdrowie psychiczne przyjęto, że jest to mleko.
Cquote2.svg

...domości seksualnej dzieci.

§9. Powinno się odejść od dotychczas stosowanych przebieralni dla uczniów/uczennic tylko jednej płci, jako wymuszających zbędną segregację uczniów/uczennic według płci biologicznej.

Biała plama na białym tle.jpg


DZIAŁ III
POSTANOWIENIA WYCHOWAWCZE


§1. W celu uniknięcia niepotrzebnej identyfikacji płciowej ucznia/uczennicy powinno się zwracać do ucznia/uczennicy w sposób bezosobowy, nie sugerujący płci zgodnej z płcią biologiczną. Dopuszcza się używania zamiast imion i nazwisk numerów identyfikacyjnych, według których dzieci są ewidencjonowane w systemie szkoły – numerów PESEL, numerów legitymacji szkolnej lub numerów telefonów rodziców.

§2. Aby ułatwić uczniom/uczennicom identyfikację własnej płci, należy zapoznać ich na możliwie wczesnym etapie edukacji z zaletami i wadami każdej z płci. W szczególności rozumie się przez to przebieranie ich w ubrania zwyczajowo niezgodne z płcią biologiczną, jak również zachęcanie do podejmowania czynności niezgodnych ze zwyczajowym pojmowaniem danej płci.

§3. Nie dopuszcza się propagowania danych zachowań jako przeznaczonych tylko dla osób płci męskiej lub tylko osób płci żeńskiej lub osób płci męskiej i żeńskiej.

§4. Nie dopuszcza się krytykowania ucznia/uczennicy za strój i zachowanie niepasujące zwyczajowo do jego/jej płci biologicznej, nawet jeśli jest to związane z brakiem posiadania jakiegokolwiek stroju.

§5. Aby umożliwić uczniom/uczennicom identyfikację własnej orientacji seksualnej, należy ich zapoznać ze wszystkimi możliwymi opcjami. W tym celu zaleca się projekcję filmów prezentujących aktywne współżycie seksualne ludzi obojga płci:

Biała plama na białym tle.jpg
 1. Ze sobą nawzajem w sposób hetero– lub homoseksualny.
 2. Ze zwierzętami najpopularniejszych gatunków – psami, bykami, świniami lub rybami panga.
 3. Z drzewem.
 4. W sposób określany jako BDSM.

§6. Powinno się nakłaniać uczniów/uczennice do masturbacji jako sposobu walki ze stresem od momentu rozpoczęcia ich nauki w szkole.

§7. Należy dopuścić masturbację ucznia/uczennicy także w czasie zajęć lekcyjnych w celu umożliwienia uczniowi/uczennicy zmniejszenia poziomu stresu w organizmie.

§8. Powinno się zachęcać uczniów/uczennice do zachowań seksualnych zgodnych z ich aktualną płcią. W szczególności należy tutaj dążyć do propagowania grupowych orgii w czasie przerw między poszczególnymi zajęciami lekcyjnymi.

§9. W sytuacji, gdy uczeń/uczennica wyrazi w formie ustnej lub pisemnej deklarację współżycia seksualnego z nauczycielem/nauczycielką, nauczyciel/nauczycielka obowiązany/obowiązana jest zapewnić jemu/jej to współżycie, niezależnie od posiadanej orientacji seksualnej.

Biała plama na białym tle.jpg
Biała plama na białym tle.jpg
DZIAŁ IV
POSTANOWIENIA ZDROWOTNE


§1. W celu zapewnienia zdrowia uczniów przewiduje się przeprowadzanie co dwa tygodnie badań kontrolnych stanu zdrowia, obejmujących:

 1. Przeprowadzenie testów ciążowych osób płci biologicznej żeńskiej.
 2. Badanie na obecność chorób wenerycznych.
 3. Badanie na występowanie chorób wynikających ze zbyt częstego odbywania stosunków seksualnych.
Biała plama na białym tle.jpg

§2. Badania kontrolne określone mogą być wykonywane przez:

 1. Pielęgniarkę-higienistkę zatrudnioną na terenie szkoły.
 2. Podmiot zewnętrzny wyłoniony w przetargu.

§3. W przypadku wykrycia ciąży u osób o płci biologicznej żeńskiej, przewiduje się natychmiastowe wykonanie aborcji.

§4. Badania kontrolne oraz przeprowadzone zabiegi powiązane podlegają bezwzględnej refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

DZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§1. Istnieje możliwość odstąpienia od zapisów rozporządzenia w wypadku szkół niepublicznych według następujących procedur:

 1. W przypadku szkół wyznaniowych – na wniosek przywódcy duchowego danego wyznania. W takim wypadku jednokrotnie podjęta decyzja jest obligatoryjna da wszystkich szkół prowadzonych przez dane wyznanie w kraju.
 2. W przypadku szkół prywatnych – na wniosek dyrektora i/lub właściciela danej szkoły.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2041 r.

PODPISANO:
Minister Edukacji Narodowej

humanoidalny lis-hermafrodyta


Blad.png

Józef Konrad Gej-Luzak


Prezes Stowarzyszenia Dziecko Dojrzałe

transpłciowy mężczyzna-koń


Blad.png

Brajanusz Sznajder