$1

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Wiki.svg
1dÉ.gif
Nonciclopedia.png

Tak, to jest Nonsensopedia!

Yes, this is Nonsensopedia!

Ja, das ist Nonsensopedia!

Ja, dit is Nonsensopedia!

Igen, ez a Nonszenszopedia!

Evet, bu Nonsensopedia!

Ja, det er Nonsensopedia!

Oui, c'est Nonsensopedia!

¡Sí, éste es Nonsensopedia!

Sì, questo è Nonsensopedia!

Sim, este é Nonsensopedia!

Bai, Nonsensopedia da hon!

Да, это Nonsensopedia!

Так, це Nonsensopedia!

Ja, is dit Nonsensopedia!

Ναι, αυτό είναι Nonsensopedia!

!ערחעקםןוטנעחגך ɒibɘqoƨиɘƨиoИ עכ, ערחקםוא

Ano, to je Nonsensopedia!

Ouma, da kirúna Nonsensopedia!

Oéme, ta quirúna Nonsensopedia!

Bdé, måre Nonsensopedia ká búråzdai!

对, 这是Nonsensopedia!

對, 這是Nonsensopedia!

はい、これはNonsensopedia である!

예, 이것은 Nonsensopedia이에요!

!نعم هذه هي ɒibɘqoƨиɘƨиoИ

Да, това е Nonsensopedia!

Da, to je Nonsensopedia!

Kyllä, tämä on Nonsensopedia!

हाँ , इस Nonsensopedia है!

Ja, dette er Nonsensopedia!

Da, aceasta este Nonsensopedia!

Ja, detta är Nonsensopedia!

Bén, herm léd ar Nonsensopedia!

Ie, y ydy Nonsensopedia!

Jes, tio estas Nonsensopedia!

Ийн, eнe aю Nonsensopedia!

Tá, sin é Nonsensopedia!

!ɒibɘqoƨиɘƨиoИ יאַ ,דאַס יסט

Ť@ķِ ŧö įë$τ ŅøИŝəŋšõ¶єďïά!

అవును, అది అర్ధంలేనిది!

⠨⠞⠁⠨⠂ ⠞⠕ ⠚⠑⠎⠞ ⠨⠝⠕⠝⠎⠑⠝⠎⠕⠏⠎⠙⠊⠁⠖

- .- -.- --..-- / - --- / .--- . ... - / -. --- -. ... . -. ... --- .--. . -.. .. .- -.-.--

Tak, to jest Nonsensopedia!