Asembler

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Ten artykuł jest częścią cyklu naukowego języki komputerowe.

Języki programowania:


Inne języki komputerowe:


edytuj ten szablon

Asemblery (ang. „nie wiem o co biega”, pot. Assembler) – wielgachna rodzina języków programowania wymyślonych w celu utrudniania życia ludzkości. Programy zapisane w asemblerach są wręcz nieludzko długie, w związku z czym wykorzystywane są głównie przez prawdziwych hakerów i ich organy nabyte, potocznie zwane komputerami.

Hello World[edytuj • edytuj kod]

 TITLE hello-w
 ss stos
 algin 1,1
 int zero
 add tekst
 .code
 text tekst
 wyswietl:
 pop stos,viewer
 view tekst
 goto przypisz
 goto wyswietl
 .data
 kielich=kradnij(kielich)
 kieliszek=kielich(zdrobienie,for (wino or winko))
 kufel=kubek(szklany,duży,for (piwo(jasne or ciemne) or piwko(jasne or ciemne)))
 beka=znaczenie(2(kradnij(beka,drewniana)),1(beknij(głośno)))
 beczka=beka(zdrobnienie,znaczenie(2))
 szklanka=kradnij(szklanka))
 szklaneczka=zdrobnienie(szklanka))
 tekst=[[Hello World]]
 txt = tekst
 .code
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 txt Hello
 nop
 push dx
 mov tekst,dx
 nop
 push
 open piwo
 wlej kufel,piwo
 pij kufel
 push ax
 add ax,bx
 int 21h
 pop dx
 int 10h
 newlist lista,dx
 open wódka
 wlej wódka,szklaneczka
 pij szklaneczka
 add szklaneczka,bx
 add bx,ax
 add dx,ax
 push dx
 pop bx
 push cx
 pop dx
 pop dx
 pop dx
 mov bx,ax
 add ax,cx
 add ax,dx
 int 21h
 open bimber
 wlej bimber,beczka
 pij beczka
 add ax,cx
 add cx,dx
 add dx,cx
 add ax,dx
 mov dx,cx
 push cx
 pop dx
 pop dx
 pop dx
 pop cs
 pop ds
 pop ds
 pop es
 pop ds
 pop es
 open wino
 wlej wino,kieliszek
 pij kieliszek
 nop
 push
 exec Hello
 nop
 push
 push
 push
 int linie
 push
 nop
 Lista:
 (1)=:=Hello
 (2)=:=World
 nop
 push
 nop
 nop
 push
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 push
 create LIST,Lista2
 aint i
 char znak
 Przypisz:
 i=znak(number)
 znak-i
 add Lista2(i),znak
 push znak
 goto przypisz
 end
 Lista: Lista

Przykład programowania systemu[edytuj • edytuj kod]

Tak problem wygląda dla zwyczajnego człowieka:

    Wino za 2 zł
  Kiełbasa za 5 zł
 +   Fajki za 4 zł
--------------------
  W sumie:  11 zł

W asemblerze rozwiązanie tego samego problemu wygląda tak:

 .data
  align 1024
  wino   dw 2  ;  1
  kiełbasa dw 5  ;  2
  fajki  dw 4  ;  3
  w_sumie dw ?  ;  |
  dodaj  dd 0  ;  |
  ile   dw 3  ; <-
 .code
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  jmp start
 dodawaj proc near
  nop
  push ax
  nop
  sub ax,ax
  nop
  push ds
  nop
  mov ds, seg w_sumie
  nop
  push dx
  nop
  mov dx, offset w_sumie
  nop
  mov ds:dx, ax
  nop
  mov dx, offset ile
  nop
  push ecx
  nop
  mov cx, ds:dx
  nop
  int cyferka=0
  cyferka+1=
  drukuj
  lista:
  0+0
  888=888 
  mov dx, offset wino
  nop
  dec dx
  nop
  align 4096
  lista:
  nop
  inc dx
  nop
  call proc
  nop
  inc dx
  nop
  loop lista
  nop
  pop ecx
  nop
  pop dx
  nop
  pop ds
  nop
  pop ax
  nop
  ret
 dodawaj endp
 dodaj proc near
  nop
  push ecx
  nop
  xor ecx, ecx
  nop
  mov cx, ds:dx
  nop
  jmp bbb
 align 3
 aaa:
  nop
  mov bx, ds:dx
  nop
  align 65536
  dodawanie:
  nop
  inc bx
  nop
  loop dodawanie
  nop
  mov ds:dx, bx
  nop
  pop dx
  nop
  pop bx
  nop
  jmp ccc
 align 49
 bbb:
  nop
  push bx
  nop
  push dx
  nop
  mov dx, offset w_sumie
  jmp aaa
 align 107
 ccc:
  pop ecx
  nop
  ret
 endp dodaj
 pisz proc near
  nop
  push bp
  nop
  mov bp, 3
  nop
  push ax
  nop
  inc bp
  nop
  inc bp
  nop
  push bx
  nop
  inc bp
  nop
  inc ah
  nop
  inc bp
  nop
  inc ah
  nop
  inc bp
  nop
  sub bx, bx
  nop
  inc bp
  nop
  push ecx
  nop
  inc bp
  nop
  mov ecx, 1
  nop
  inc bp
  nop
  inc ecx
  nop
  inc ecx
  nop
  inc ecx
  nop
  inc bp
  nop
  add ecx,2
  nop
  inc bp
  nop
  inc ecx
  nop
  inc ecx
  nop
  inc ecx
  nop
  inc ecx
  nop
  inc ecx
  nop
  inc ecx
  nop
  align 32768
  znak1:
  nop
  and ah, 0
  nop
  or ah, 1
  nop
  add dl, ah
  nop
  shl ah, ah
  nop
  add dl, ah
  nop
  inc dl
  nop
  loop znak1
  nop
  xor ah, ah
  nop
  int 21h
  nop
  add ecx, bp
  nop
  dec ecx
  nop
  align 8192
  znak2:
  nop
  dec dl
  nop
  dec dl
  nop
  dec dl
  nop
  dec dl
  nop
  loop znak2
  nop
  pop ecx
  nop
  pop bx
  nop
  pop ax
  nop
  pop bp
  nop
  ret
 endp pisz
 align 2048
 start:
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  call dodawaj
  nop
  mov dl, 1
  nop
  call pisz
  nop
  call pisz
  nop
  mov ax,4c00h
  nop
  int 21h
  nop

Zobacz też[edytuj • edytuj kod]