Fundusze europejskie

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
KAPITAL LUDZKI.jpg
Europejski Fundusz Społeczny.jpg
ACHTUNG!

Ten artykuł, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jest realizowany w ramach Priorytetu X: Integracja i Aktywizacja Szerokich Grup Społecznych; Działanie 10.3.: Promocja Działań Mających na Celu Aktywne Wykorzystanie Środków do Walki z Wykluczeniem Społeczno-Zawodowym; Poddziałanie 10.3.54. Wspieranie Aktywności Zmierzających do Pozyskania Potencjału Społecznego w celu Promocji Działań Mających na Celu Aktywne Wykorzystanie Środków do Walki z Wykluczeniem Społeczno-Zawodowym; Podpoddziałanie 10.3.54.8723c. Przeciwdziałanie Procesom Społecznym Prowadzącym do Niedostatecznego Wspierania Aktywności Zmierzających do Pozyskania Potencjału Społecznego w celu Promocji Działań Mających na Celu Aktywne Wykorzystanie Środków do Walki z Wykluczeniem Społeczno-Zawodowym.

Zanim zaczniesz czytać, koniecznie zmów litanię do Komisarza UE ds. Aktywizacji i Koordynacji Działań Prowadzonych na Rzecz Wykorzystania Potencjału Społecznego!

Fundusze europejskie, fundusze unijne – wielki strumień pieniędzy zalewających Polskę, dzięki którym możemy budować miliony kilometrów autostrad i dróg ekspresowych, szkolić niezliczone rzesze fachowców oraz prężnie rozwijać naszą gospodarkę. Wg oficjalnej doktryny pieniądze te pochodzą wyłącznie z miłosierdzia miłościwie nam panujących Eurokomisarzy. Władze Unii Europejskiej stanowczo zaprzeczają, jakoby fundusze europejskie pochodziły z grabieży.

Struktura[edytuj • edytuj kod]

Fundusze europejskie są wydawane w ramach europejskich programów operacyjnych. Lista programów europejskich w poszczególnych krajach jest uchwalana co siedem lat przez Parlament Europejski (idea planów pięcioletnich wiecznie żywa! – przyp. Lenin). Każdy program posiada kilka-kilkanaście priorytetów, które dzielą się na działania, te zaś na poddziałania, a w razie potrzeby na podpoddziałania.

Przykład użytkowy[edytuj • edytuj kod]

Załóżmy, że europosłowie w planie na lata 2014–2020 powołali w Polsce cztery programy operacyjne z następującymi budżetami:

 • Program Operacyjny Robienie Farszu do Pierogów – 13,5 mld euro;
 • Program Operacyjny Lepienie Pierogów – 11,4 mld euro;
 • Program Operacyjny Jedzenie Pierogów – 18,9 mld euro;
 • Program Operacyjny Zmywanie Naczyń po Zjedzeniu Pierogów – 16,1 mld euro.
Ot, taka alegoria funduszy unijnych

Każdy z tych programów posiada swoje priorytety, nawiązujące nazwą do odpowiednich programów. Z niewiadomych powodów część priorytetów zostaje ograniczona do pewnego terytorium (priorytety regionalne). Przykładowo Program Operacyjny Lepienie Pierogów posiada 6 priorytetów centralnych:

 • I Integracja społeczna poprzez lepienie pierogów,
 • II Wspieranie równouprawnienia przy lepieniu pierogów,
 • III Nowoczesne pierogi,
 • IV Rozwój technologii lepienia pierogów,
 • V Lepienie pierogów otwarte dla wszystkich,
 • VI Rozwój zasobów ludzkich poprzez lepienie pierogów

oraz 3 priotytety regionalne:

 • VII Wspieranie kultury lepienia pierogów – tylko w województwach: podlaskim, lubelskim, podkarpackim,
 • VIII Lepienie pierogów jako środek aktywizacji ludności – tylko w gminach, w których średnie zarobki w maju 2009 wynosiły poniżej 1798,63 zł brutto, a bezrobocie w sierpniu 2007 przekroczyło 12,428%,
 • IX Doskonalenie kadr kierowniczych przy lepieniu pierowów – tylko w gminach, które mają w nazwie literkę „f”.

Teraz zaczyna się jazda. Priorytety dzielą się na działania, których nazwy są ułożone tak, aby nikt nie zrozumiał, o co w nich chodzi (o tym dalej). I tak priorytet Integracja społeczna poprzez lepienie pierogów składa się z 8 działań:

 1. Oddolne inicjatywy integracji społecznej poprzez lepienie pierogów,
 2. Wsparcie oraz promocja przedsięwzięć w zakresie integracji społecznej poprzez lepienie pierogów,
 3. Kontrola procesów integracji społecznej poprzez lepienie pierogów,
 4. Promocja integracji społecznej poprzez lepienie pierogów,
 5. Integracja społeczna poprzez lepienie pierogów jako środek wyrównywania szans społecznych,
 6. Rozwój potencjału społecznego w procesie integracji społecznej poprzez lepienie pierogów,
 7. Inicjatywy o zasięgu lokalnym na rzecz integracji społecznej poprzez lepienie pierogów,
 8. Inicjatywy o zasięgu międzynarodowym na rzecz integracji społecznej poprzez lepienie pierogów.

W razie potrzeby działania można dzielić dalej – tak długo, aż liczba etatów potrzebnych do obsługi tego wszystkiego osiągnie pożądaną wartość (liczba naszych krewnych i znajomych).

Pozyskiwanie[edytuj • edytuj kod]

Reakcja przeciętnego śmiertelnika przy zetknięciu z unijnoeuropejską rzeczywistością

Pozyskiwanie funduszy unijnych jest czynnością równie prostą i przyjemną, co wyrywanie wąsów tygrysowi syberyjskiemu. Beneficjent składa do urzędu rozdzielającego pieniądze unijne podanie o dofinansowanie projektu. Oczywiście pod warunkiem spełnienia kryteriów ustalonych dla danego priorytetu, działania itd. W odpowiedzi dostaje pisane bełkotem urzędniczym 10-stronicowe pismo, z którego jedyne zrozumiałe wyrażenie to „wniosek przyjęty” lub „wniosek odrzucony”.

Przykład użytkowy[edytuj • edytuj kod]

Przestudiujmy działanie Oddolne inicjatywy integracji społecznej poprzez lepienie pierogów. Oto co widzimy po zajrzeniu do oficjalnej broszurki:

Typ projektów:

 • Identyfikacja lokalnych potrzeb z zakresie integracji społecznej możliwej do zrealizowania poprzez lepienie pierogów.
 • Szkolenia i warsztaty teoretyczne z zakresu społecznych aspektów lepienia pierogów ze szczególnym naciskiem na kształtowanie postaw sprzyjających integracji społecznej.
 • Wspieranie inicjatyw na rzecz pokonywania barier społecznych przy lepieniu pierogów.
 • Organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie miejscowych społeczności do podejmowania prób integracji społecznej poprzez lepienie pierogów.

Cele projektów:

 • Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie zachowań mających służyć aktywnej integracji.
 • Wsparcie realizowane zgodnie z Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Lepienie Pierogów 2014-2020 przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z normy nr 70/2376/11.

Typ beneficjentów:

 • Wszystkie podmioty prawne będące zdolne do realizowania działań refundowanych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego nr 2014/71837/WE, posiadające uprawnienia do realizacji projektów związanych z integracją społeczną wg definicji zawartej w Dyrektywie UE nr 863/12835 z wyłączeniem podmiotów ujętych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2011/7673/WE, które w latach 2007-2009 nie spełniły co najmniej trzech spośród warunków wymienionych w pkcie 21 Dyrektywy UE nr 772/11039.

Finał[edytuj • edytuj kod]

Europarlamentarzyści świętują sukces kolejnego planu siedmioletniego

Dobiega koniec planu siedmioletniego. Europarlamentarzyści gratulują sobie nawzajem ogromnego sukcesu. W ramach funduszy unijnych wydano ponad 60 mld euro, dzięki czemu poziom życia mieszkańców podniósł się, polepszył się stopień integracji społecznej oraz wskaźnik dynamiki wzrostu gospodarczego.

W ramach projektów nie ulepiono ani jednego pieroga, ale nikogo to nie obchodzi. Europosłowie nie mają czasu przejmować się takimi szczegółami, gdyż właśnie spieszą się na obiad do parlamentarnej restauracji.

Zobacz też[edytuj • edytuj kod]

NonNews
Zobacz w NonNews temat: